Struktura

I Walne Zgromadzenie
II Rada Nadzorcza
III Zarząd – Prezes Zarządu